POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Sklep korzysta z informacji, które Klient przekazuje w formularzu rejestracyjnym lub składając zamówienie, do celów realizacji zawartej pomiędzy Stronami umowy.

 2. Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności:

 1. jakie informacje Sklep może zbierać od Klientów,

 2. gdzie przechowywane są zebrane przez Sklep informacje,

 3. w jaki sposób Sklep może korzystać z informacji zebranych o Klienta,

 4. komu Sklep może przekazywać zebrane informacje,

 5. zasady użycia plików cookies.

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów jest Sklep www.printycases.pl działający pod firmą Jan Wydro LOCK - TEL z siedzibą w Bochni (ul. Trudna 13 (I piętro) lok. 2, 32-700 Bochnia).NIP 868-171-73-92; Regon: 852703199; Ewidencja Dział. Gosp. w Bochni - nr: 7131/09, Ew.Dział.Gosp.w Bochni, office@printycases.pl, tel. 12-210-00-80 .

 2. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne.

 3. Sklep może gromadzić:

 1. informacje wprowadzone w formularzach na stronie Sklepu. Mogą one obejmować dane wprowadzone przy rejestracji, w szczególności: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (email, telefon, fax) oraz dane odnoszące się do prowadzonej działalności gospodarczej jak: firma, siedziba, NIP, Regon, nr właściwego rejestru,

 2. informacje otrzymane w drodze korespondencyjnej,

 3. informacje zebrane w ankietach, kwestionariuszach - ich wypełnienie nie jest jednakże obowiązkowe, d) informacje o zamówieniach

Klientów,

e) informacje o sposobie użytkowania strony, IP urządzenia Użytkownika, dane o systemie operacyjnym, używanej przeglądarce, w celu

poprawy jakości usług Sklepu.

 1. Zebrane dane przechowywane są w siedzibie Administratora Danych Osobowych i mogą być transferowane, przechowywane oraz przetwarzane w Polsce oraz w państwie trzecim. Wszystkie zebrane informacje są przechowywane na zabezpieczonych serwerach a wszystkie płatności są szyfrowane przy użyciu protokołu SSL.

 2. Sklep może wykorzystywać zbierane informacje w szczególności w celu:

 1. prezentowania zawartości Sklepu w najbardziej odpowiedni dla Klientów sposób,

 2. umożliwienia Klientom korzystania ze Sklepu oraz w celu zawarcia, realizacji oraz rozliczenia umów zawieranych za pośrednictwem

Sklepu,

 1. egzekwowania postanowień Regulaminu,

 2. bieżącego kontaktu z Klientami w celu informowania o zmianach,

 3. personalizacji oferowanych przez Sklep usług

 4. pozyskania informacji statystycznych o Klientach poprzez analizę adresów IP oraz plików cookies

 5. prezentowania form reklamowych dostosowanych w jak największym stopniu do profilu Klienta

 6. informowania ofertach Sklepu (Newsletters), o ile wyrazi na to dodatkową zgodę.

8. Sklep w celu prawidłowego wykonania umowy z Klientem, może przekazywać ich dane na podstawie innych stosunków prawnych w celu:

 1. rozliczenia płatności elektronicznych,

 2. wykonania usług księgowych, prawnych itd.,

 3. realizacji działań marketingowych na rzecz Sklepu, na co Klient niniejszym wyrażania zgodę.

 1. Podmioty świadczące usługi dla Sklepu nie mogą w żadnym przypadku wykorzystywać uzyskanych danych we własnych celach biznesowych.

 2. Sklep przechowuje dane o Klientach nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu zawartej umowy, a także dla spełnienia wymogów ustawowym w tym zwłaszcza fiskalnych.

 3. Klientowi przysługuje prawo:

 1. dostępu, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania poprawiania danych osobowych,

 2. czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz

 3. wniesienia sprzeciwu w przypadkach gdy przetwarzanie danych nie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie danych narusza prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

 1. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez wybraną formę kontaktu wskazana w pkt. IV ust 5 Regulaminu.

 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji umowy lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Sklep może pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności, która wymaga akceptacji przed zawarciem umowy ze Sklepem.